“സാവിത്രി പ്രസവിച്ചു പെണ്‍കുഞ്ഞാണ്”, നഴ്‌സ് പറഞ്ഞു, അച്ഛന്‍ തിരിഞ്ഞുനടന്നു; എന്റെ…

'കല സാവിത്രിയുടെ കവിതകള്‍ക്ക് ആറ്റിക്കുറുക്കലിന്റേതായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കടലുപോലെ പരന്നുനില്‍ക്കുമ്പോഴും അതിനെയാകെ കടുകിലേയ്ക്കു സഞ്ചയിക്കാനുള്ള സവിശേഷമായ സിദ്ധി
Read More...