“കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന്റെ ഫ്രീഡം എഡിറ്റർ തളികയിൽ വച്ച് നീട്ടിത്തരുന്ന…

ചിരിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക കാർട്ടൂണുകളാണ്. കുട്ടികൾ…