“വാള് ഉറയിലിട്ടിട്ടില്ല, പോരാട്ടം തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും”

ആർ. ബി ശ്രീകുമാർ/പി.എം ജയൻ ഏറെ വൈകിയാണെങ്കിലും നാനാവതി കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗുജറാത്ത്‌ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമസഭയില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ. താങ്കള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ
Read More...